سرور مجازی انگلیس قابل ارائه از 2 دیتاسنتر

شبکه بسیار پایدار و قابلت ارائه سرور DDOS Protect

UK-1GB-SP 3 موجود است

Memory 1GB
Disk Space 50GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 1 Core
Port 1 Gbps
100Gbps DDos Protection

  • Zare انگلستان و یا رد استیشن و یا cognet دیتاسنتر
UK-2GB-SP 1 موجود است

Memory 2GB
Disk Space 75GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 2 Core
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
100Gbps DDos Protection

  • Zare انگلستان و یا رد استیشن و یا cognet دیتاسنتر
UK-3GB-FullSpeed 0 موجود است

Memory 3GB
Disk Space 100GB HDD or 40GB Nvme
CPU Xeon E5 2640v3 2 Core or better
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
100Gbps DDos Protection

  • Zare,Rapidswitch-PQ Datacenter
UK-4GB-SP

CPU Xeon E5 2650v4 3 Core
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
100Gbps DDos Protection

  • 4GB DDR4 Memory
  • 65GB SSD Disk Space
  • Zare انگلستان و یا رد استیشن و یا cognet دیتاسنتر